Bảng báo giá phim cách nhiệt EASYTACK-NEXGARD Hàn Quốc

Xin trân trọng gửi tới quý khách hàng các mã phim cách nhiệt Hàn Quốc thương hiệu Nexgard.

Bạn cần báo giá bán buôn vui lòng liên hệ hotline: 0845 834 621 để được báo giá cụ thể.

Tên hàng hóa Đơn vị
tính
Quy cách(m) Đơn giá (VNĐ)
EA AUTO GP 20 (10-1) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA AUTO GP 05 (10-2) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA AUTO 15% (10-3) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA AUTO  15% (10-4) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA AUTO GP 05% (10-5) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EASYTACK AUTO GP30(10-6) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA CH 15% (10-7) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA DR_N_CGN_2060A (6) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SILVER SGY 35 (A11-1) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SUPER IR PNN 5590 (12) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CE SPUTTER 2090 (15) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA PRE_H35_1040(22) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
Metal 5560_CR50 (24) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
EA ME 4050 (25) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CE SILVER (26) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
CE SPUTTER_TIR_SILVER (27) Cuộn 0.50*30m Liên hệ
CE SPUTTER_TIR_CAPA (28) Cuộn 0.50*30m Liên hệ
CE SPUTTER_4090 (29) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CE SPUTTER_3599 (30) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CE SPUTTER_YELLOW_4580 (31) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CE SPUTTER_RED_4580 (32) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CE SPUTTER_BLUE_4580 (33) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CE SPUTTER_7080 (34) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA METAL_BS_2050 (36) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA METAL_BS_3550 (37) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA METAL_1050 (40) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA PREMIUM_1540 (42) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA CAB-IR 0570 (49) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
CAB-IR 1570 (50) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_DR_BK 1530 (64) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_DR_BK 1030 (65) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_R-3050 (68) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_FOREVER BK 5070 (72) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_FOREVER BK 5070 (72-1) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_PIM SILVER (74) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_BLACK OUT (75) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA_ELEGANCE 50% (76) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SILVER RED (79) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA CERAMIC 7060 (81) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
EA PLAINUM 4050 (83) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA CB IR 3050 (84) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA GREEN 20 (86) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SILVER IN 30 (90) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA PIM SILVER BLUE (91) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA DR-GP 5050B (92) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA DR CGN 0530 (95) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA NEUTRAL 3050 (96) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA CB 4050 (97) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA NANO 3040 (98) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
EA NANO 3040 (99) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
EA NANO 5040(100) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
EA CB 3070 (101) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SI 6580 (102) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SCP 6080 (103) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SD 2080 (104) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA CERAMIC 3060 (105) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
EA CERAMIC 4060 (106) Cuộn 1.00*30m Liên hệ
EA DR BK 0540 (107) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SILVER 05 (108) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA BLACK LABEL 6599 (109) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA 5080 (110) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA Super Ir 1590 (111) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA PH-HP CGN 2050E (112) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA ST 0580 (113) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK PIR BL 8060 (114)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 NEXGARD CBS-ST-BK 0370 (116)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 NEX FC 7080 (117)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EA CERAMIC 6065BL(118)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EA NSN 60 (119)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EA DR-N-GREEN 0540 (120)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EA BS-N 61 CYS (121)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK DN-BK 1580 (122)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK MC-BK 1580 (123)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK NFN 7040 (124)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK ST-BK 0590 (125)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK ST-BK 1580 (126)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK ST-BK 3585 (127)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK 7099 (128)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
 EASYTACK BL 7570(129)  Cuộn  1.52*30m Liên hệ
EA  SILVER 15%#B (2M)(130-1) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA DR-SD BLBK 4570 (131) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SILVER GREEN (132) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA REP CH45 5050 (133) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SAFETY BLACK 2P5M (134) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EASTYACK CBS-STBK 1575 (135) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EASYTACK Titan 2070 (136) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EASYTACK Titan 4070 (137) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EASYTACK PIM 7030 (138) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
SAFETY 1P 4M Cuộn 1.52*30m Liên hệ
SAFETY 2P 8M Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA DR-N-GREEN 3550B (A46) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA SILVER GRAY 10% (A56) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA GREEN 7070 (A58) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
EA STBK 6065 (A62) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX STBK 6065 (A55) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX CACBON IR 3050 (A1) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SUPER GREEN 7070 (A2) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX PIM BLUE 0480 (A3) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX BLUE 7060 (A4) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX BLUE 6080 (A5) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX PIM GOLD (A6) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR 1550 (A7) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR GP 2030 (A8) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR  1530 (A10) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR 3530 (A11) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR 1570 (A12) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR 2080D (A13) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR 0565 (A14) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR 3565 (A15) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_SP GR 6090 (A16) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB NXBKIR 1565(A17) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB NXBK 2570(A18) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SILVER GRAY 50(A19) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR 3570 (A20) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_CB IR STBK 1530 (A21) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_SUPER IR 7099 (A22) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SILVER GREEN#P (A23) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SILVER GREEN#P 20% (A24) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX CB IR 2030 (A25) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX PIM BLBK 7030 (A26) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_DYNASTY 2099 (A29) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX CE SPUTTER_BS_2080 (A38) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX CE BS 3580 (A39) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX DR-GP 3550B (A44) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX DR-GP 2060A (A45) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX DR-BK 5050B (A47) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_DR BK 3560B (A48) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX DR-CBS-STBK 2075 (A61) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX_NEUTRAL 1050 (A73) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX DR_CGN 2050B (A75) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX BLACK LABEL 6599 (A76) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX PIM RED (A77) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
 NEX SI 6580 (A82) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
SCP 6080#H2AS (A83) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
BLACK LABEL 1599 (A84) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX BLACK LABEL 2599  (A85) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SD BL BK 0580  (A86) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SD BL BK 2080 (A87) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX PIM MJ SILVER BLUE (A88) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX  SILVER 15%#B(A89) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SD 1580 (A90) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX SD 3580 (A91) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
DR-SD BLBK 4570 (A93) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX PIM GREEN (A94) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX FC 7080 (A95) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX FC3590 (A96) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX FC1590 (A97) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX FC 5590 (A98) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX BORNZE 1580 (A99) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX BORNZE 3580 (A100) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX B/L(B) 1580 (A101) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX B/L(V) 1580 (A102) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV400 TOTALCARE 1580 (A103) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV400 TOTALCARE 3580 (A104) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV400 TOTALCARE 6580 (A105) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV400 TOTALCARE 1599 (A106) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV400 TOTALCARE 3599 (A107) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV400 TOTALCARE 6599 (A108) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV 400 TOTALCARE 0570 (A109) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV 400 TOTALCARE 1570 (A110) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX UV 400 TOTALCARE 3570 (A111) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX PIM PINK (A112) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEXGARD TP0550 (A113) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEXGARD TP1550 (A114) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEXGARD TP3550 (A115) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEXGARD TP6550 (A116) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEX NDI 7080 (A117) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEXGARD SSL 6099 (A118) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEXGARD PREMIUM TOTALCARE 10 (A122) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
NEXGARD PREMIUM TOTALCARE 30 (A123) Cuộn 1.52*30m Liên hệ
JOHN SON 15% Cuộn 1.52*30m Liên hệ